Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a služeb zakoupených prostřednictvím on-line obchodu Bára Nejedlá na www.baranejedla.com, IČO: 09083138, se sídlem Pytlíkov 6, 415 01 Bžany (dále jako „prodávající“).

Adresa pro doručování: Bára Nejedlá, Pytlíkov 6, Bžany, 415 01 Kontaktní e-mail: baranejedlayoga@email.cz

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 1. Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména: má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy; je v odpovídajícím množství a míře; vyhovuje požadavkům právních předpisů; zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá; za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno; odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
 2. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.
 3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních nebo využívání nesprávných SW nástrojů.
 4. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí Vám práva z vadného plnění.
 5. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám práva z vadného plnění v odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci popř. odstranění vady.
 6. V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.
 7. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy můžete požadovat odstranění vady.
 8. V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.
 9. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste o vadě před převzetím věci věděli nebo jste vadu sami způsobili, popř. uplynula záruční doba.
 10. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme elektronické reklamace na naší emailové adrese.
  Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
  O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
  Při reklamaci Vám vydáme elektronické potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
  Reklamace lze uplatnit především na nedokončené, neúplné nebo chybné stažení elektronického souboru, porušení jeho integrity, částečné nebo úplné nefunkčnosti elektronického souboru.

Tento reklamační řád je platný od 1. 6. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.